balans 2017

Balans per 31 december 2017 Stichting “Alle Beetjes Helpen”

                 
                 
Saldo rekening courant € 6.934,65     Eigen vermogen   € 66.934,65
Saldo doel rekening € 60.000,00            
                 
                 
                 
                 
                 
Totaal   € 66.934,65     Totaal     € 66.934,65

 

Toelichting op de Balans per 31 december 2017

Het saldobedrag dat per 31 december 2017 op de balans staat vermeld is in de loop der jaren bewust opgebouwd. Het is het bestuur bekend dat de activiteiten c.q. projecten van de partners in Sumatra zullen toenemen.

In 2017 heeft de stichting een bedrag besteed van in totaal € 10.235,94 aan:

  • Yayasan Bhinekka Tunggal Ika in Medan voor het plaatsen van zonnepanelen voor drie kleuterscholen en de aanschaf van lesmaterialen.
  • De studiefinanciering van 11 middelbare en universitaire studenten. Ten aanzien van de studenten heeft de stichting de verplichting en geeft zij de garantie dat elk van hen de studie tot een goed einde zal kunnen brengen.

Het hierna ontstane saldo op de balans wordt beschouwd als een reservefonds in het geval van mindere inkomsten van de stichting.

In bovenstaande opsomming ontbreekt de Bijzondere School “Abdi Kasih” in Martubung/Medan. Met deze school is in 2016 een samenwerkingsverband aangegaan. In dat jaar werd een bedrag van €9.000,- voor diverse projecten overgemaakt. Door omstandigheden is slechts een klein deel van de projecten doorgegaan. Het resterende bedrag werd besteed aan de projecten die in 2017 en 2018 plaatsvonden.

Voor de jaren 2018 en 2019 verwacht de stichting een toename van aanvragen voor studie- en projectfinancieringen. Het aantal studenten is in 2018 gestegen naar 16.

In 2018 heeft de Stichting “Alle Beetjes Helpen” de volgende partners:

  • Yayasan Bhinekka Tunggal Ika in Medan: 18 kleuterscholen met 1100 leerlingen en een school “Brilliant Stars” die lessen Engels verzorgt
  • Bijzondere School “Abdi Kasih” in Martubung/Medan: 80 kinderen met een beperking die daar intern verblijven
  • Congregatie van de Zusters Franciscanen in Medan: zij hebben de dagelijkse zorg voor 85 kinderen in naschoolse opvang
  • 16 studenten (middelbare school en universiteit)

 

Te verwachten projectaanvragen 2019

Abdi Kasih : Nieuwe waterput project. Reeds ontvangen aanvraag in 2018 van Rp.45.000.000 € 2.815,-

Aanvullende aanvraag tbv waterputproject € 2.500,- PM

YBTI incl. Engelse school: diverse lesmaterialen € 2.000,- PM

Congregatie Zusters Franciscanen € 1.000,-

Studenten € 9.000,- PM

Het bestuur van stichting “Alle Beetjes Helpen” is van mening dat bovenstaande projecten alle binnen haar doelstelling vallen. Tot nu toe heeft onze stichting aan de aanvragen van haar projectpartners kunnen voldoen dankzij de bijdragen die de stichting van haar begunstigers en donateurs mocht ontvangen. Elke aanvraag wordt nauwkeurig afgewogen en daar waar twijfel is, zorgt mevr. Lisa Chandra in Medan voor extra assistentie door één en ander op juistheid te toetsen. Mevrouw Lisa Chandra, die ook zorg draagt voor de betalingen van de studiekosten van de studenten, ontvangt €200,- als onkostenvergoeding.

Het beleid van het stichtingsbestuur is om op een zo efficiënt mogelijke wijze haar werkzaamheden uit te voeren, zodat zij voor de komende jaren de projecten en in het bijzonder de studiefinancieringen van de middelbare scholieren en universitaire studenten steeds kan realiseren. Met het oog hierop is een zekere reserve in het vermogen noodzakelijk.