beleid

 

 

 

 

 

 

  • De Belastingdienst heeft Stichting “Alle Beetjes Helpen” aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
  • Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.
  • Het fiscaal nummer van de Stichting “Alle Beetjes Helpen” is 8187.10263.

Doelstelling van de stichting

Stichting “Alle Beetjes Helpen” heeft als doelstelling het bijdragen aan de ontwikkeling van de jeugd in Indonesië. Omdat goed onderwijs de basis is voor de opbouw en ontwikkeling van een land, geeft de Stichting financiële ondersteuning aan scholen, scholieren en studenten in Sumatra, het grootste eiland van Indonesië.

Beleid

Voor fondswerving initieert het bestuur van Stichting “Alle Beetjes Helpen” activiteiten zoals de jaarlijkse deelname aan de Ideële Kerstmarkt en het tweejaarlijkse Benefietdiner, beide gehouden in Edam. Voorts worden fondsen verkregen uit donaties van particulieren, kerkelijke instanties en bedrijven. De begunstigers worden twee- à driemaal per jaar via een Nieuwsbrief en eens per jaar via een Jaarverslag op de hoogte gehouden van de werkzaamheden van de stichting.

De verkregen fondsen komen ten goede aan onderstaande doelgroepen:

  1. 18 kleuterscholen in Noord en West Sumatra, waar ca. 1.100 kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar naartoe gaan. Deze kleuterscholen staan onder beheer van Yayasan Bhinekka Tunggal Ika (YBTI) te Medan. Stichting “Alle Beetjes Helpen” voorziet deze scholen van leer- en lesmaterialen, maar ook van speeltoestellen, complete EHBO-kastjes en meubilair.
  2. De school “Brilliant Stars” in Berastagi, eveneens onder beheer van YBTI. Op deze school krijgen 40 leerlingen van de lagere school les in de Engelse taal.
  3. Met ingang van 1 januari 2016 is een samenwerkingsverband opgestart met de bijzondere school met internaat “Abdi Kasih” in Martubung/Medan, waar 80 kinderen met een beperking aangepast onderwijs krijgen. Op deze school zitten kinderen van 8 t/m 16 jaar oud met Down syndroom, een lichamelijke handicap of autisme. Het doel van de school is de kinderen uit hun huiselijk isolement te halen en straks een kans in de maatschappij te geven.
  4. Een aantal studenten in het voortgezet onderwijs of op een universiteit kan jaarlijks bij de Stichting een aanvraag indienen voor studiefinanciering. Het gaat om jongeren die graag willen studeren, maar van wie de ouders niet voldoende middelen hebben om hun studie te bekostigen. Het beleid van de Stichitng is om maximaal 80% van de studiekosten te vergoeden, zodat de familie de overige 20% voor haar rekening moet nemen. Wij achten het van groot belang dat de familie op deze wijze haar betrokkenheid toont.
  5. De Zusters Franciscanen in Medan ontvangen sinds 2018 een bijdrage in de kosten die zij maken voor kinderopvang. Dagelijks kunnen 85 kinderen na schooltijd bij deze zusters in hun klooster terecht. De kinderen krijgen een eenvoudige maaltijd en kunnen meedoen aan handenarbeid en andere creatieve activiteiten. Met de bijdrage van onze stichting maken de zusters viermaal per jaar een meer uitgebreide maaltijd voor de kinderen.

Stichting “Alle Beetjes Helpen” is een kleine organisatie. Het past de bestuursden zorgvuldig af te wegen hoe zij de donaties van de begunstigers besteden.

Het beloningsbeleid van de Stichting “Alle Beetjes Helpen”

Sinds de oprichting van de stichting in 2005 functioneren de bestuursleden geheel belangeloos en ontvangen derhalve geen geldelijke beloning. Wel komen kantoor- en administratiekosten en kosten verbonden aan evenementen zoals het benefietdiner en de kerstmarkt ten laste van de stichting. Het bestuur heeft in de vergadering van 29 mei 2013 besloten om een deel van de reiskosten, tot een maximum van € 500,- , van bestuursleden te vergoeden als zij voor gesprekken c.q. overdracht van materialen naar Sumatra gaan. Ook 50% van de verblijfskosten op Sumatra wordt door de stichting vergoed. Op deze wijze kunnen zij ter plaatse erop toezien dat besteding van het door de Stichting toegekende bedrag op een juiste wijze plaatsvindt. In Medan draagt mevrouw Lisa Chandra zorg voor de betalingen van de studiekosten aan de studenten. Zij ontvangt jaarlijks € 200,- als vergoeding van bank- en telefoonkosten.

Algemene gegevens

Naam: Stichting “Alle Beetjes Helpen”
Postadres: Achterhaven 61, 1135 XS EDAM
Telefoonnummer: 0299 371939
Emailadres: info@allebeetjeshelpen.org
Website: www.allebeetjeshelpen.org
KvK Noordwest Holland: 37137169
Fiscaal nummer: 8187.10263

Bestuur
Oprichter/voorzitter: Wil G.K. Tjoa
Secretaris: Nel Eijk-Schaeffer
Penningmeester: Theo H. Buijten Azn.